Stiftelsens mål är att verka för en levande skärgård genom att stöda

BOENDE – NÄRINGAR – HÅLLBAR UTVECKLING
Stiftelsens verksamhetsområde är Åbolands skärgård med tyngdpunkt på den yttre skärgården.
Åbolands Skärgårdsstiftelse är ständigt i behov av bidrag utifrån för sin verksamhet!
Vill du stödja Åbolands Skärgårdsstiftelse verksamhet? Kolla in hur det går till och vilka specifika projekt man kan stödja!

Jag vill bidra till verksamheten!

Aktuellt

3.4.2024

 

22.1.2024

Arv efter Bo Hagberg i Nagu

Åbolands Skärgårdsstiftelse har 2023 tillsammans med Föreningen Kommunalstugan i Nagu rf ärvt kvarlåtenskapen efter Bo Hagberg i Nagu. Arvet utgörs till största delen av ett hus intill Krogströmmen på Ernholm, vilket sätts till försäljning under våren 2024. Titta efter annons i Åbo Underrättelser i slutet av januari och följ Skärgårdsstiftelsens Facebooksida för aktuell information om hur försäljningen kommer att gå till. 

 

8.1.2024

Skärgårdsstiftelsens hyreshus i Rosala är ledigt. Hör av dig om du är intresserad! Barnfamiljer har företräde.
Läs mer bland nyheterna i listan till vänster. Information om huset hittas också under rubriken ”Projekt”. 

 

 

 

11.8.2022

Skärgårdsstiftelsen har tagit i bruk MobilePay och nu i augusti har vi inlett vår nya insamlingskampanj. Ett stort tack till Finferries  för att vi får låna några reklamplatser! Affischer kommer att synas på några färjor under augusti-oktober. Vi uppskattar att Finferries ser oss som en viktig allmännyttig aktör som de vill stödja på detta sätt.

Passa på att föra över ett valfritt bidrag till Åbolands skärgårdsstiftelse! Rikta telefonens kamera mot QR-koden i bilden, eller öppna MobilePay-appen och använd numret 84077 som mottagare.

Det har aldrig varit enklare att hjälpa till!

 

18.5.2022

Följande uttalande har i dag skickats in till Finansministeriet gällande reformen av fastighetsbeskattningen.

_________________________________________________

Åbolands skärgårdsstiftelses uttalande om fastighetsbeskattningen

Det förslag till fastighetslagstiftning som nu föreligger kan innebära att beskattningen av skärgårdsmark ytterligare skärps. Det drabbar i synnerhet de markägare i skärgården som valt att inte sälja, för att inte tala om att bebygga, kobbar och skär. Det är svårt att tro att det verkligen är lagstiftarens mening. 

När tillämpningen av fastighetsskattelagen skärptes för några år sedan utan att verkligheten hade förändrats, betydde det att skatten för fastigheter i skärgården ökade så att den på sina håll fick konfiskatoriska drag. Tyvärr har skärpningen lett till att fastigheter, eller delar av sådana, sålts av skatteskäl, vilket Åbolands Skärgårdsstiftelse varnade för redan då. 

En hög skatt för holmar och skär utan byggrätt och utan möjligheter att idka näring, och vilkas värde inte, vad de schablonmässiga reglerna bygger på, alls kan jämföras med fastigheter som sålts, innebär lätt ren och skär konfiskation. 

Det kan nämligen vara följden av att den köpeskillingsstatistik som är utgångspunkt för fastighetsbeskattningen i dag, om man utgår från regler relevanta för beskattning av skärgårdsmark, endast särskiljer jord- och skogsbruksfastigheter och fritidsfastigheter. Detta leder till en missvisande bild av prisnivån för sådana fastigheter som inte specifikt hör till dessa kategorier.

Det har i lagförslagets motiveringar sagts att det ”ur administrativ synpunkt är helt orealistiskt” att ha en ordning som baseras på kommunal genomgång av obebyggda fastigheter. Man säger också att ett sådant system är förenat med ”en uppenbar risk för att likvärdigheten i beskattningen lider”. Det är möjligt men än mera lider likvärdigheten om skärgårdsmark utan byggrätt och utan någon som helst avkastning beskattas på samma sätt som t.ex. mark som bebyggs för fritidsboende.  Det ankommer på lagstiftaren att skapa en ordning som bygger på rättvisa, och inte bibehåller ett högst ojämlikt system. Det kan hända att det är förenat med mera utredningsarbete, men redan i dag görs sådant inom ramen för kommunernas planering. Dessutom kan inte det faktum att det är krävande att definiera vad som i ekonomiskt hänseende är utan värde vara grund för beskattning! 

Riksdagen har beslutat att befria naturskyddsområden från fastighetsskatt. Det är bra. Åboland Skärgårdsstiftelse föreslår, åtminstone som ett första steg, att samma principer borde gälla alla områden som kan jämföras med dem, åtminstone sådana som i delgeneralplaner m.m. betecknats som skyddsområden. 

Samtidigt är det skäl att konstatera att det inte heller för den bebodda skärgården, liksom inte för glesbygden i övrigt, finns anledning att ytterligare skärpa fastighetsbeskattningen. Samhället har tvärtom anledning att med olika medel främja fast bosättning, som också på huvudöarna i skärgården i dag håller på att minska, med negativa konsekvenser på de flesta samhällsområden, skola, vård och kommunikationer. Det är minst sagt rimligt att kräva att fastighetsbeskattningen inte har en sådan form att den driver skärgårdsbor att sälja sin mark eller att flytta från skärgården. Om det är möjligt att befria jordbruksmark från fastighetsskatt, också det rimligt, bör det vara möjligt att inte heller beskatta sådan skärgårdsmark som inte avkastar någonting alls. 

Åbolands skärgårdsstiftelse är beredd att för sin del medverka till att beredarna av fastighetsskattelagstiftningen kan komma i direkt och konkret kontakt med den verklighet skärgårdsborna möter varje dag.

Åbolands skärgårdsstiftelse sr


Åbolands skärgårdsstiftelse verkar för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård.

 

_________________________________________________

 

22.3.2022

Pressmeddelande: Projekt i Houtskär

Åbolands skärgårdsstiftelse (ÅSS) har anhållit om bidrag från tre olika andra fonder och stiftelser för att under året, och med för ändamålet anställd projektpersonal, kunna utreda sina möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola (HKF). 

Initiativet till den eventuella donationen kommer från föreningen Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f. som äger och driver HKF. ÅSS saknar egentligt eget kapital och har inte möjlighet att ta ställning till erbjudandet inom ramen för sina befintliga resurser, då ett beslut förutsätter en omfattande utvärdering av helheten. 

Utredningsprojektet har hittills beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen i Houtskär och Svenska kulturfonden. ÅSS kan nu, i väntan på besked om ett tredje eventuellt bidrag, redan inleda rekryteringen av projektpersonal. Vi hoppas kunna köra igång vårt projekt i maj.

HKF är en central institution i skärgården, men platsen betyder även mycket för människor från stora delar av övriga Svenskfinland. Vi vill rikta ett tack till redan nämnda finansiärer och till alla som hjälpt oss komma ett steg vidare med att reda ut Skärgårdsstiftelsens möjligheter i fråga om HKF. Vi hoppas att vi i slutändan ska kunna tacka ja till detta fantastiska erbjudande och att vi i samarbete med Houtskärborna får möjlighet att bygga upp en verksamhet som stärker både Houtskär, Åboland och Svenskfinland.

Styrelsen för Åbolands Skärgårdsstiftelse sr
22.3.2022

 

_________________________________________________

 

22.3.2022

Åbolands skärgårdsstiftelse rekryterar en

Projektchef

för ett projekt med mål att utreda Åbolands Skärgårdsstiftelses (ÅSS) möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f:s fastighet (HKF) i Houtskär. HKF fungerar i dag som lägergård och kurscenter samt under sommaren som B&B.

Arbetet utförs på deltid. Projekttiden är 1.6.2022-31.1.2023. (Tiden kan ev. förlängas med någon månad när slutliga besked om projektfinansiering finns till handa.)

Vi söker dig som har erfarenhet av strategiarbete och praktiskt arbete från olika organisationsmodeller. Din största styrka ska vara din förmåga att lyssna och samarbeta. Kunskap om fastigheter och deras underhåll ses som merit, även om sakkunniga kommer att kopplas in för dessa frågor. Eftersom du på nära håll kommer att utvärdera verksamheten under en sommarsäsong vid HKF ska du inte heller vara främmande för att själv vara delaktig i det arbete som görs där av folkhögskolans personal och frivilliga. Ditt uppdrag är att utarbeta en rapport som omfattar både nödvändiga åtgärder för byggnader, förslag till framtida organisation och verksamhet samt ekonomi- och finansieringsplan.

Arbetet utförs på plats i Houtskär, men kan till viss del utföras på distans, eller vid ÅSS’ kontor i Korpoström. 

Skicka ansökan, CV och löneanspråk till info@abolandsskargardsstiftelse.fi senast tisdagen 19.4.2023.

För mera information, kontakta info@abolandsskargardsstiftelse.fi eller vår verksamhetsledare
Anna Franzén på +358-40-7305735.  

_________________________________________________

21.1.2022

Vårt hyreshus i Rosala blir ledigt för en ny familj!


Ansök senast 30.4.2022 om att få hyra huset.

Vill du och din familj sadla om, prova på något nytt och söka er någonstans där ni kan slå ner på takten och där naturen och havet ligger nära?

Lagom till skolstarten i augusti 2022 blir Åbolands skärgårdsstiftelses hyreshus i Rosala igen ledigt. Nu har du och din familj den enastående chansen att pröva på att bo i skärgården året om, utan att behöva satsa på fastighetsköp eller byggprojekt. Huset hyrs i första hand ut åt en familj med barn i eller under skolåldern.

Huset har 2–3 sovrum, kök och stor(t) sal/ vardagsrum. På nedre våningen finns ett grovkök/ badrum och på övre våningen en nybyggd toalett med dusch. Alla rum på övre våningen är nybyggda, medan nedre våningen har renoverats.

I närheten finns Hitis-Rosala skola och daghem, som erbjuder en trygg och trivsam miljö för barnen. Skolan är svensk och undervisningen sker i en liten grupp, där alla kan erbjudas individanpassad undervisning. I samma helhet finns allt från dagis till åk 6 och möjlighet till eftis. Dessutom har skolan eget kök med hemlagad mat som alla barnen älskar!

För de vuxna i familjen finns många olika alternativ för att få vardagsekvationen att fungera:
– Har du ett jobb som möjliggör arbete på distans eller jobb veckovis?
– Det finns lediga arbetsplatser just nu på övriga Kimitoön och det går alldeles utmärkt att pendla med färja
– Det finns möjligheter för egenföretagare inom turism-, byggnads- och/eller fastighetsserviceverksamhet

Hyran är 650 euro/ månad inkl. vattenavgift. Avgifter för sophämtning och avloppstömning tillkommer, samt kostnader för elförbrukning enligt eget avtal.

Åbolands skärgårdsstiftelse sprider under våren 2022 budskapet om att huset blir ledigt både lokalt, nationellt och i Sverige. Val av hyresgäst görs inom maj månad. Skicka din fritt formulerade ansökan till info@abolandsskargardsstiftelse.fi senast
*EDIT 12.2.2022: OBS! VI HAR KORTAT NER ANMÄLNINGSTIDEN TILL 28.2.2022!*.

Vill du veta mer?

Kontakta info@abolandsskargardsstiftelse.fi/ +358 40 7305735 (verksamhetsledare Anna Franzén).

Öarnas “inflyttningslotsar“ ställer också mer än gärna upp med mera information. Bara säg till så förmedlar vi kontakten! Med alla tänkbara frågor om orten eller kommunen kan du också vända dig till Hitis bibliotek & byainfo på Facebook eller via e-post: bibliotek.hitis@kimitoon.fi. Kommunens information i övrigt hittar du på: www.kimitoon.fi

Broschyren “Byastigen 2021” fungerar som “Gula sidorna” för Hitis-Rosala skärgård:

http://hitisbyaforening.fi/wp-content/uploads/2021/05/Byastig-2021-web-sv.pdf

På facebook-sidan “Klasskompisar sökes till Hitis-Rosala skola” hittar du inlägg om

varför en flytt till Rosala är ett bra alternativ för din familj: https://www.facebook.com/rosalaskola

4.12.2020

Åbolands Skärgårdsstiftelse rs och Stiftelsen Pro Artibus söker en

verksamhetskoordinator

till Skärgårdscentrum Korpoström

Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsfrågor- och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, föreningsaktiva och tjänstemän. Huset fungerar som bas för 1) Åbo Akademis marinbiologiska forskning i Skärgårdshavet, 2) Forststyrelsens aktiviteter i Skärgårdshavets Nationalpark, och 3) Biosfärområdets pedagogiska verksamhet Biosfärakademin. I anslutning till huset finns även gästhamn, hotell och restaurang.

Som ny aktör i huset under år 2021 verkar Stiftelsen Pro Artibus med ett interdisciplinärt konstnärsresidens med uppgift att synliggöra och sammanlänka marin forskning och konst. 

Åbolands Skärgårdsstiftelse är majoritetsägare i Fastighets Ab Sunnan som är bolaget bakom Skärgårdscentrum. Skärgårdsstiftelsen anställer verksamhetskoordinatorn medan styrelsen för Fastighets Ab Sunnan och Stiftelsen Pro Artibus fungerar som förman.

Vi söker en verksamhetskoordinator som planerar, söker finansiering för och tillsammans med programutskottet förverkligar utställningar och evenemang. I arbetsbilden ingår även koordineringen av konstnärsresidenset. Koordinatorn ska bygga upp ett nätverk kring residensverksamheten, koordinera evenemang och fungera som en länk mellan konstnärer och övriga aktörer i Skärgårdscentrum.
Verksamhetskoordinatorn har också en central roll i utvecklingen och marknadsföringen av Skärgårdscentrum samt ansvarar för löpande personalfrågor för övrig personal (disponent, fastighetsskötare och tillfällig utställningspersonal).

Vi söker någon med lämplig högre högskoleexamen och/ eller arbetserfarenhet samt goda språkkunskaper (svenska, finska). Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel, initiativrik och har god social förmåga. Tillgång till egen bil är en förutsättning. Arbetet är deltid (50%) och börjar 1.2.2021, eller enligt överenskommelse. Finansiering för anställningen har hittills säkrats t.o.m. 31.12.2021.

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas till Åbolands Skärgårdsstiftelse, info@abolandsskargardsstiftelse.fi, senast den 18 december 2020 kl. 15.00.

Tilläggsinformation ges av skärgårdsstiftelsens verksamhetsledare Anna Franzén, tel. 040-7305735, anna.franzen@abolandsskargardsstiftelse.fi

 *  *  *  *  *


8.10.2020

Åbolands skärgårdsstiftelse rekryterar

Åbolands Skärgårdsstiftelse rs söker 1–2 personer för att jobba på deltid med fastighetsskötsel och disponentuppgifter i Åbolands skärgård

Åbolands Skärgårdsstiftelse är en relativt ung stiftelse, som grundats för att främja en levande skärgård. Skärgårdsstiftelsen äger eller förvaltar för skärgården viktiga gårdar och hus som hyrs ut för boende och näringsverksamhet året om, såsom Brännskär i Nagu, Björkholm i Pargas och tidigare småskolan i Rosala. ÅSS är också majoritetsägare i Fastighets AB Sunnan som är bolaget bakom Skärgårdscentrum Korpoström, ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsspecifika frågor och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, föreningsaktiva och tjänstemän. Huset fungerar även som marinbiologisk forskningsstation (Åbo Akademi), som bas för Skärgårdshavets Nationalpark, som bas för Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska verksamhet och Biosfärakademin samt som gästhamn, hotell, restaurang och konferenscentrum.

Vi söker en eller två personer för arbetsuppgifter som hänför sig till fastighetsskötsel och disponentuppgifter i första hand vid Skärgårdscentrum, men vid möjlighet och behov även vid de övriga fastigheterna i Åboland. Vi söker någon med lämplig examen och/ eller arbetserfarenhet samt goda språkkunskaper (svenska, finska). Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel och har god social förmåga. Tillgång till egen bil är en förutsättning och tillgång till egna verktyg behövs i viss mån. Arbetet börjar 1.1.2021.

Fastighetsskötseln vid Skärgårdscentret innebär att sköta: 

o   tillsyn och underhåll som hänför sig till värme, vatten, el, avlopp och ventilation. Ingår också jour.

o   mindre reparationer och underhållsarbeten på byggnaderna, terrasser, bryggor och gårdsområdet

o   tekniskt arbete för utställningar samt IT-frågor och teknik i anslutning till möten och seminarier

o   initiativ till tekniska förbättringar

o   övriga av styrelsen, disponenten och verksamhetsledaren anvisade fastighetsrelaterade ärenden

 

Disponentuppgifter vid Skärgårdscentrum innebär att: 

o   ansvara för alla frågor som rör fastighetsskötseln av Skärgårdscentrum och fungera som närmaste förman för fastighetsskötaren

o   ansvara för förvaltningen och ekonomin (budget och löpande uppföljning, hyror) samt den dagliga driften av fastighetsbolaget (serviceavtal m.m.)

o   i samarbete med styrelsen utveckla värdet på fastigheten och sörja för dess skick på lång sikt

o   bereda ärenden och sköta sekreteraruppgifter vid fastighetsbolagets styrelsemöten

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas till Åbolands Skärgårdsstiftelse, info@abolandsskargardsstiftelse.fi, senast den 26 oktober 2020 kl. 15.00.

Tilläggsinformation ges av Åbolands skärgårdsstiftelses verksamhetsledare Anna Franzén, tel. 040-7305735/ info@abolandsskargardsstiftelse.fi

___________________________